Koncepcja pracy szkoły

Wydarzenia

Szkolny sport

Uczniowie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Nauka

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Projekty i akcje

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Cele kształcenia ogólnego

Przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów.

Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, etycznego, fizycznego i estetycznego.

Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia

ogólnego w szkole należą:

 1. Czytanie- umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny, moralny i społeczny.
 2. Myślenie matematyczne- umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych.
 3. Myślenie naukowe- umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacji empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa.
 4. Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie.
 5. Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno - komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji.
 6. Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji.
 7. Umiejętność pracy zespołowej.
 8. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
 9. Zdobywanie umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej:
 10. Rozwijanie kompetencji kluczowych:

- organizowanie i ocenianie własnego uczenia się,

- skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach,

- efektywne współdziałanie w zespole,

- rozwiązywanie problemów w twórczy sposób,

- efektywne posługiwanie się technologią informacyjną.

Zadania szkoły

Realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na uczniu, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się.

Kształcenie umiejętności porozumiewania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela.

Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów. Realizację zadania powinna wspomagać dobrze wyposażona biblioteka szkolna, dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów multimedialnych.

Edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość wiarygodność, odpowiedzialność, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. Bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodu, a także poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

Respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń – szkoła – dom rodzinny.

Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również działania opiekuńcze odpowiednie do istniejących potrzeb.

Office 365

ms office 365s

Kalendarz szkolny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Muzyka

10 01 muzyka nuty2

Plastyka

plastyka

Filmy

film

Technika

technika

Historia

historia

J.polski

j.polski

Chemia

chemia

WOS

wiedza o spoleczenstwie