Koncepcja pracy szkoły

Wydarzenia

Szkolny sport

Uczniowie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Nauka

Projekty i akcje

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Cele kształcenia ogólnego

Przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów.

Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, etycznego, fizycznego i estetycznego.

Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia

ogólnego w szkole należą:

 1. Czytanie- umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny, moralny i społeczny.
 2. Myślenie matematyczne- umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych.
 3. Myślenie naukowe- umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacji empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa.
 4. Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie.
 5. Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno - komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji.
 6. Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji.
 7. Umiejętność pracy zespołowej.
 8. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
 9. Zdobywanie umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej:
 10. Rozwijanie kompetencji kluczowych:

- organizowanie i ocenianie własnego uczenia się,

- skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach,

- efektywne współdziałanie w zespole,

- rozwiązywanie problemów w twórczy sposób,

- efektywne posługiwanie się technologią informacyjną.

Zadania szkoły

Realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na uczniu, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się.

Kształcenie umiejętności porozumiewania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela.

Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów. Realizację zadania powinna wspomagać dobrze wyposażona biblioteka szkolna, dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów multimedialnych.

Edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość wiarygodność, odpowiedzialność, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. Bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodu, a także poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

Respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń – szkoła – dom rodzinny.

Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również działania opiekuńcze odpowiednie do istniejących potrzeb.

Ogłoszenia

Patron szkoły

patron

Kalendarz szkolny

Muzyka

10 01 muzyka nuty2

Plastyka

plastyka

Filmy

film

Technika

technika

Historia

historia

J.polski

j.polski

Chemia

chemia

WOS

wiedza o spoleczenstwie