Koncepcja pracy szkoły

Wydarzenia

Szkolny sport

Uczniowie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Projekty i akcje

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Zajęcia pozalekcyjne mogą mieć charakter :

vzajęć wyrównawczych;

vkółek przedmiotowych;

vkółek zainteresowań poza przedmiotowych;

vzajęć sportowo – rekreacyjnych.

Celem zajęć jest:

-         rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań uczniów;

-         poszerzanie wiedzy uczniów poza zakres przewidziany programem;

-         rozwijanie uzdolnień uczniów.

W celu zapewnienia uczniom optymalnego rozwoju szkoła posiada opracowany System Wspierania Zdolności i Talentów oraz podejmuje działania celem rozpoznawania i wspierania uzdolnień swoich wychowanków.

W zajęciach wyrównawczych uczestniczą uczniowie wyznaczeni przez swoich nauczycieli przedmiotu – w porozumieniu z wychowawcą, rodzicami – oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną

Celem tych zajęć jest:

-         wyrównanie szans edukacyjnych;

-         praca z uczniem mającym trudności;

-         pomoc uczniom w opanowaniu podstawowych wymagań programowych i umożliwienie uzyskania promocji do klas programowo wyższych.

Ogłoszenia

Patron szkoły

patron

Kalendarz szkolny

Muzyka

10 01 muzyka nuty2

Plastyka

plastyka

Technika

technika

Historia

historia

Filmy

film

Chemia

chemia