Pedagog

Wydarzenia

Szkolny sport

Uczniowie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Projekty i akcje

Ponadto w dni zebrań z Rodzicami oraz istnieje możliwość umówienia się

w godzinach popołudniowych na terenie szkoły po uprzednim uzgodnieniu

w sekretariacie Szkoły- Tel: 627814548

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym

i pozaszkolnym uczniów;

6) Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych

w sytuacjach kryzysowych;

7) Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ogłoszenia

Patron szkoły

patron

Kalendarz szkolny

Muzyka

10 01 muzyka nuty2

Plastyka

plastyka

Technika

technika

Historia

historia

Filmy

film

Chemia

chemia