W Szkole Podstawowej im. Szembeków z Siemianic realizowane są przez p. Rafała Kaczmarzyka pozalekcyjne zajęcia informatyczne w ramach otrzymanego grantu algorytmicznego, który jest częścią ogólnopolskiego projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych. 

Projekt ten ukierunkowany jest na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania.