Celem współpracy ze środowiskiem lokalnym jest:

1.Kształcenie u uczniów:

vchęci poznania świata;

vumiejętności komunikowania się z innymi;

vszacunku dla przyrody i współodpowiedzialności za nią;

vumiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym;

vuświadomienie uczniom ich prawa do uzyskania informacji związanych z funkcjonowaniem w środowisku lokalnym.

Współpracę ze środowiskiem lokalnym można ująć w następujących aspektach:

Rodzice

Þ   bieżące informacje o osiągnięciach dziecka w nauce i zachowaniu (kontakt bezpośredni i pośredni);

Þ   informowanie o zasadach ujętych w ocenianiu wewnętrznym;

Þ   udzielanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci;

Þ   poznanie, ustalenie potrzeb wychowawczo-opiekuńczych;

Þ   współudział w organizowaniu wycieczek, „zielonych szkół” klasowych;

Þ   zapraszanie rodziców na imprezy i uroczystości klasowe i szkolne;

Þ   bieżące informowanie rodziców o pracy szkoły;

Þ   pedagogizacja rodziców;

Þ   włączanie rodziców w działania na rzecz szkoły;

Þ   wspólna odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci;

Þ   organizowanie pomocy materialnej dla najbardziej potrzebujących;

Þ   inne wynikające z potrzeb.

Władze lokalne

Þ   zapoznanie uczniów z pracą Urzędu Gminy; nawiązanie kontaktów z władzami poprzez spotkania z nauczycielami i uczniami z okazji uroczystości szkolnych;

Þ   udział uczniów w uroczystościach gminnych, obchodach świąt narodowych.

Policja, Straż

Þ   działania profilaktyczne i psychoedukacyjne ze strony policji i straży;

Þ   prowadzenie spotkań dotyczących wychowania komunikacyjnego;

Þ   spotkania poświęcone bezpieczeństwu szeroko rozumianemu;

Þ   spotkania poświęcone odpowiedzialności za swoje czyny.

Placówki :

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Þ   pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce czy zachowaniu (rozpoznawanie rodzaju i stopnia trudności przez badania w PPP);

GOPS

Þ   rozpoznawanie środowiska ucznia, kierowanie na udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz dożywianie;

PCK

Þ   wspieranie ludzi potrzebujących;

ZHP

Þ   promowanie działalności ZHP na terenie szkoły

Þ   pomoc w organizacji rajdów i biwaków,