Kształcenie ustawiczne nauczycieli realizowane jest na dwa sposoby:

  1. Dokształcanie – w miarę możliwości szkoła wspiera nauczycieli, którzy podejmują dokształcanie zgodne lub pokrewne z posiadanym kierunkiem wykształcenia, nabywaniem nowych kwalifikacji. Dyrektor zachęca również do udziału w różnego rodzaju kursach, warsztatach i szkoleniach Sposoby dofinansowania doskonalenia zawodowego określa dyrektor w planie doskonalenia .
  2. Doskonalenie, na które składa się:
  • WDN – specyfiką WDN jest wzajemne uczenie się Rady Pedagogicznej, praca na miejscu nad tematami ponadprzedmiotowymi, utrzymanie, aktualizacja i poprawa tych kwalifikacji, które są ważne dla szkoły w procesie doskonalenia.
  • Samodoskonalenie – szkoła stara się stworzyć dogodne warunki do samodoskonalenia. Nasza biblioteka posiada ofertę czasopism skierowanych do nauczycieli różnych specjalności. Nauczyciel korzystają także z zasobów internetu.
  • Doradztwo – jest to dziedzina, która polega na współpracy nauczycieli z doradcami metodycznymi lub częściej przedstawicielami wydawnictw. W procesie tym bierze udział wielu nauczycieli: opiekunowie stażu, liderzy zespołów oraz dyrektor szkoły. Jest to częściowo związane z uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego.