Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

  1. Statut Szkoły
  2. Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej
  3. Szkolny zestaw programów nauczania
  4. Program wychowawczy szkoły
  5. Program profilaktyki

Statut Szkoły, szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość