1. Ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska, regionu, kraju; otwarty na świat.
  2. Prezentuje postawę patriotyczną.
  3. Zna i respektuje prawa człowieka, jest otwarty na innych oraz tolerancyjny.
  4. Potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach, jest samodzielny w myśleniu i działaniu, odpowiedzialny za własne wyniki w nauce.
  5. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób.
  6. W szkole czuje się bezpiecznie, dostrzega troskę o zaspokojenie swoich potrzeb.
  7. Zna i przestrzega zasad samorządności i demokracji.
  8. Korzysta z różnych źródeł informacji i osiągnięć kultury.
  9. Jest wrażliwy na piękno przyrody, szanuje je i rozumie potrzebę ochrony środowiska.