Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

  1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )
  2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17).
  3. Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. ( Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
  4. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.
  5. Statut Szkoły Podstawowej w Siemianicach
  6. Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej
  7. Program wychowawczy
  8. Program profilaktyki

Dokonano zmian w przyjętej do realizacji w dniu 23 listopada 2010 r. Koncepcji pracy na Radzie Pedagogicznej w dniu 29 października 2013 r.

MISJA

Misja szkoły jest tworzenie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszanowaniu ich godności i wolności światopoglądowej oraz przygotowanie ich do dalszego kształcenia.

Naszym zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.

WIZJA

Szkoła jest placówką nowoczesną, dobrze wyposażoną w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające pracę z uczniem aktywnymi metodami z uwzględnieniem technologii komputerowej i informacyjnej, zapewniającą wysoki poziom nauczania i wszechstronny rozwój dziecka.

Szkoła rozbudza ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące. Dopinguje do różnorodnych twórczych inicjatyw, kształtuje poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki oraz uczy obiektywnej oceny własnych poczynań.

Przyjazna uczniom, wolna od przemocy rówieśniczej zapewnia bezpieczeństwo i właściwą atmosferę podczas pobytu dziecka w szkole, rozwija umiejętność pracy w zespole oraz wpaja zasady tolerancji.

Daje uczniom i ich rodzicom czytelną ocenę osiągnięć i wysiłków, pobudzając do dalszego rozwoju umiejętności i zainteresowań.

Szkoła integruje środowisko lokalne i współpracuje z różnymi instytucjami wspomagającymi jej działania.

Szkoła wspomaga rodziców w procesie wychowawczym, kształtuje między innymi szacunek dla dziedzictwa kulturowego narodu, regionu, miejscowości oraz postawy patriotyczne.

W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej.

Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego. Jednocześnie wychowujemy do szacunku, współpracy i otwartości wobec innych narodów europejskich.

Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o środowisko przyrodnicze, w którym żyje.

Rodzice czynnie angażują się w życie szkoły, wspomagając działania nauczycieli.

Twórcza kadra nauczycielska, stale dokształcająca i doskonaląca się, kompetentna i dobrze przygotowana, właściwie dostosowuje sposób.

Przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci.