UCZEŃ NA MEDAL 

TYTUŁ  „UCZEŃ NA MEDAL” PRZYZNAWANY JEST DWUKROTNIE W CIĄGU ROKU SZKOLNEGO - PO I PÓŁROCZU I NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO.

ZACHOWANIE

I. Uczeń godnie reprezentuje klasę i szkołę:

1. Bierze udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

2. Kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych.

3. Wykazuje inicjatywę, współpracuje przy organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych.

II. Postawa ucznia jest przykładem dla innych:

1. Jest prawdomówny i uczciwy.

2. Przestrzega zasad kultury słowa i zachowania.

3. Odznacza się kulturą dyskusji, zabiera głos w odpowiednim momencie.

4. Przestrzega zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią.

III. Uczeń jest obowiązkowy:

1. Aktywnie uczestniczy w zajęciach.

2. Sumiennie pracuje i pilnie zdobywa wiedzę w szkole i w domu.

3. Jest zawsze przygotowany do zajęć.

IV. Kontakty z rówieśnikami:

1. Uczeń zgodnie współdziała w grupie i ma poczucie współodpowiedzialności za nią.

2. Prawidłowo reaguje w sytuacjach trudnych, nietypowych, wymagających szybkiego myślenia i działania.

3. Jest otwarty na potrzeby innych.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

I. Uczeń biegle korzysta za zdobytych wiadomości.

II. Twórczo rozwiązuje problemy.

III. Doskonale sobie radzi w nowych sytuacjach wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności.

IV. Proponuje śmiałe, odważne i twórcze rozwiązywanie problemów i zadań.