• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

IODO

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH/RODZICÓW

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.                                                                                                                                                    

ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH BĘDZIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIEMIANICACH REPREZENTOWANY PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY.

MOŻNA SIĘ Z NIM SKONTAKTOWAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 1. listownie:
 2. przez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. telefonicznie: ,

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH JEST MICHAŁ BARTELA MOŻE SIĘ PANI/PAN Z NIM SKONTAKTOWAĆ PRZEZ ADRESEM E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA.

PRZETWARZANIE PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH ODBYWAĆ SIĘ̨ BĘDZIE NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 PKT A- F RODO1:

 1. dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań́ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z:
 • Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
 • Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów,
 • Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO1,
 1. dane osobowe ucznia o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO1,
 2. dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią̨ na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO1
 3. wizerunek oraz osiągniecia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę̨ w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO1,
 4. dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń́ związanych z zawartą umową (windykacja należności i prowadzenie postepowań sadowych, a następnie egzekucyjnych) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO1,
 5. dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna - w celu zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się̨ w związku z jej realizacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO1;
 6. dane osobowe pozyskane w wyniku obsługi korespondencji mailowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODOprzetwarzane w celu udzielania odpowiedzi pisma kierowane z wykorzystaniem adresu mailowego.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

ODBIORCAMI DANYCH OSOBOWYCH BĘDĄ̨ WYŁĄCZNIE PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA W TYM M. IN.: MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ – SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ, KURATORIUM OŚWIATY, OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA, UBEZPIECZYCIEL NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA SZKODY, FIRMA INFORMATYCZNEJ DOSTARCZAJĄCEJ USŁUGĘ E-DZIENNIKA NA PODSTAWIE UMOWY POWIERZENIA DANYCH.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH.

PANI/PANA DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE/PRZETWARZANE PRZEZ CZAS TRWANIA PROCESU EDUKACJI, A PO TYM CZASIE ZGODNIE Z JEDNOLITYM RZECZOWYM WYKAZEM AKT.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ.

ZGODNIE Z RODO PRZYSŁUGUJE PANI/PANU:                                                                                                                                                                 

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. w sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się̨ na podstawie zgody, posiada Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH.

PODANIE PRZEZ PANIĄ/PANA DANYCH OSOBOWYCH W PRZYPADKU REALIZACJI ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH JEST WYMOGIEM  USTAWOWYM, A W PRZYPADKU DANYCH UZYSKANYCH NA PODSTAWIE ZGODY JEST DOBROWOLNE.

………………………………………………………..

Administrator danych osobowych

AKTUALIZACJA: 14.01.2019 R.